algemene voorwaarden

01.   offerte

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld, waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig.

Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door de offerte te ondertekenen en te retourneren aan zestien:negen of door een reply op de offerte als deze per e-mail is aangeleverd.

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen, dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

02.   meer werk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt, dan is er sprake van ‘meer werk’. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht.

03.   contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen zestien:negen en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon van de opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

04.   montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen, is er kans op één enkele hermontage op basis van feedback op een afgerond filmpje, tenzij anders is overeengekomen.

  • Versie 1: De ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt, maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
  • Versie 2: De montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etc.)
  • Versie 3: Final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

Als na versie twee nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan wordt dat, in overleg, in rekening gebracht.

06.   muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek, moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra.

zestien:negen kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald. Deze kosten, het uitzoeken, bijhouden en onderhouden van de licenties, worden in de offerte opgenomen.

07.   auteursrecht

Alle door zestien:negen geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, etc.) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

08.   intellectueel eigendom

Workflow, ruwe beelden, templates, designs, formulieren, setups, camera-instellingen en montagedocumenten zijn intellectueel eigendom van zestien:negen en worden niet beschikbaar gesteld.

09.   copyright

Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij zestien:negen. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan zestien:negen om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken.

In geval van copyrightschending is zestien:negen is niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

10.   cameramateriaal (ruw materiaal)

Tenzij anders afgesproken wordt cameramateriaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. zestien:negen is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag, dan zal zestien:negen naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

11.   betaling

De standaard betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  • Eerste herinnering: 14 werkdagen, geen extra kosten
  • Tweede herinnering: 5 werkdagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente
  • Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente

12.   eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie hoofdstuk 9, copyright.

De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

13.   aansprakelijkheid

Bij aantoonbare schade is zestien:negen aansprakelijk tot een maximum van het offerte bedrag.